Regulamin

REGULAMIN 50. WIRTUALNEGO KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO

z dnia 3 września 2020 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w 50. Wirtualnym Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego (dalej: Kongres), który odbędzie się 1-2 grudnia 2020 roku i będzie realizowany w Internecie na stronach poświęconych Kongresowi.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników, w tym reprezentantów Firm biorących udział w Kongresie. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Urologiczne, z siedzibą w Warszawie (02-574), ul. Łowicka 19, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128783, NIP 526-10-53-127(dalej: Organizator).
 4. Realizatorem Kongresu jest medVC.eu sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-894), Pl. Andersa 7 (dalej: Realizator).
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Kongresu i jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej oraz stronie realizacyjnej Kongresu.
 6. Kongres będzie transmitowany w czasie rzeczywistym oraz emitowany na stronach internetowych Organizatora. Główny przekaz Kongresu stanowią treści merytoryczne o charakterze edukacyjnym, kierowane do osób uprawnionych (dalej: Uczestnicy), zdefiniowanych w § 1pkt 7 niniejszego Regulaminu.
 7. Kongres ma charakter zamknięty; mogą w nim wziąć udział wyłącznie osoby posiadające zgodę Organizatora na ustalonych przez niego zasadach, w szczególności: a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, b) wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept; c) wykładowcy niebędący osobami upoważnionymi do wystawiania recept; d) inne osoby zawodowo związane z tematyką Kongresu, tj. studenci ostatnich lat medycyny, posiadający ważną legitymację studencką oraz przedstawiciele sponsorów i partnerów Kongresu Naukowego PTU.
 8. W ramach Kongresu odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wirtualna wystawa branży medycznej i farmaceutycznej, która jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników zdefiniowanych w pkt. 7a i 7b powyżej.
 9. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: kongres2020.pturol.org.pl
 10. Za udział w Kongresie Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne. Certyfikat udziału jest przyznawany po weryfikacji logowania na platformę̨ konferencji, czasu uczestnictwa i aktywności.
 11. Certyfikat udziału w Kongresie zostanie przekazany drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Certyfikat nie może zostać wydany w terminie wcześniejszym. Aby otrzymać punkty edukacyjne za udział w Kongresie, Uczestnik musi spełnić wymogi stawiane przez Okręgową Izbę Lekarską oraz PTU.
 12. Kongres nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w 50. Wirtualnym Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego będą przyjmowane przez Biuro Kongresowe PTU wyłącznie drogą elektroniczną ze strony internetowej kongresu: kongres2020.pturol.org.pl
 2. Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą (tradycyjną lub elektroniczną) nie będą respektowane.
 3. Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa, należy wypełnić odpowiedni formularz, tzn. przeznaczony dla lekarza, studenta medycyny, fizjoterapeuty lub innego uczestnika (np. przedstawiciela firmy farmaceutycznej, sprzętowej). Wszystkie formularze zgłoszenia znajdą Państwo w sekcji „Zgłoszenie uczestnictwa”.
 4. Na podstawie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia Organizator weryfikuje, czy Uczestnik spełnia wymogi określone w § 1 pkt 7 niniejszego Regulaminu i ustala zakres dostępu Uczestnika do treści zawartych na stronie realizacyjnej Kongresu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.

III. REGULAMIN OPŁAT

 1. Członkowie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, którzy opłacili składkę członkowską, oraz studenci uczelni medycznych i fizjoterapeuci urologiczni są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Pozostali uczestnicy dokonują opłaty przelewem na następujące konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego:


  Pekao S.A. V ODDZIAŁ W WARSZAWIE
  76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

 2. System rejestracji dokona automatycznego podliczenia kosztów związanych z udziałem w kongresie, poda ostateczny termin wpłaty oraz numer konta PTU.
 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od daty dokonania przelewu (patrz tabela opłat poniżej oraz zakładka Podstawowe informacje/ koszt uczestnictwa).

  Grupa Do 31 października 2020 Od 01 listopada 2020
  OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto)
  Członkowie PTU, w tym członkowie Sekcji Adeptów Urologii (pod warunkiem opłacenia składki PTU) zwolnieni z opłaty
  Członkowie PTU, w tym członkowie Sekcji Adeptów Urologii, którzy nie opłacili składki członkowskiej 100 zł
  Lekarze niebędący członkami PTU 120 zł 150 zł
  Przedstawiciele firm kreujących rynek usług w dziedzinie urologii 160 zł 200 zł
  Fizjoterapeuci urologiczni i studenci bez opłat
 4. Faktura wystawiana jest przez Organizatora po zaksięgowaniu płatności. Jeżeli faktura ma być wystawiona na inną osobę lub podmiot niż Uczestnik Kongresu, Uczestnik zobowiązany jest o tym fakcie poinformować w momencie zgłoszenia.

IV. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Kongresie, będą mogli obserwować obrady za pośrednictwem serwisu internetowego stworzonego specjalnie na potrzeby transmisji.
 2. Organizator wyśle każdemu Uczestnikowi na podany przy rejestracji adres e-mail unikalne login i hasło dostępu do strony realizacyjnej Kongresu (dalej: dane dostępowe).
 3. Dane dostępowe umożliwiają oglądanie transmisji tylko na jednym urządzeniu w danym momencie.
 4. Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do transmisji osobom niezarejestrowanym.
 5. Udostępnienie danych dostępowych osobom niezarejestrowanym (osobom trzecim) może skutkować zablokowaniem dostępu do transmisji.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za poufność unikalnych danych dostępowych, dlatego jeżeli będzie on korzystać z komputerów dostępnych publicznie, powinien po zakończeniu korzystania wylogować się ze strony transmisji oraz usunąć dane dostępowe z przeglądarki internetowej, jeśli zostały one w niej zapisane.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE TRANSMISJI ON-LINE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy).
 2. Na stronie realizacyjnej powinny zostać wyłączone wszystkie aplikacje typu adblock. Tego typu narzędzia mogą potencjalnie blokować odtwarzanie transmisji lub wyłączyć naliczanie czasu za oglądanie transmisji.
 3. PRZEGLĄDARKA
  Wystarczy przeglądarka internetowa, nie jest potrzebna instalacja dodatkowego oprogramowania:
  • polecana przeglądarka: Chrome
  • dopuszczalne przeglądarki: Safari, Edge, Opera
  • niezalecane przeglądarki: Firefox, Internet Explorer
 4. KOMPUTER
  • procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  • minimum 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej)
  • system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS
 5. SPRZĘT AUDIO-WIDEO
  • komputer wyposażony w kamerę internetową, mikrofon, głośnik
 6. ŁĄCZE INTERNETOWE
  • o przepustowości min. 4 Mbps. Zaleca się korzystanie z łącza kablowego lub ewentualnie WiFi o bardzo dobrym sygnale. Parametry połączenia można sprawdzić na stronie np.: fast.com,
  • organizator nie ponosi ewentualnych kosztów transmisji danych (korzystania z Internetu) poniesionych przez użytkownika (np. w przypadku korzystania z odpłatnych sieci, połączeń roamingowych itp.).
 7. Ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą̨ sieci publicznej, jaką jest Internet wiąże się̨ z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych, rekomendowane jest zainstalowanie stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz uruchomienie zapory systemowej na urządzeniu końcowym (komputer, urządzenie mobilne), z którego korzysta Uczestnik.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za przeprowadzenie należytej transmisji Kongresu odpowiada Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Kongresu, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie prelegentów lub prowadzących (np. w związku z chorobą lub innym zdarzeniem losowym). W takiej sytuacji Organizator dopełni wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo zgodne z tematyką oraz celem Kongresu. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa przez wykładowcę Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany tematu wykładu, osoby prelegenta lub do rezygnacji z wykładu, co nie wpływa na pozostałe prawa i obowiązki Uczestników. W szczególności zmiana taka nie uprawnia Organizatora do podniesienia kosztów uczestnictwa w Kongresie ani Uczestnika do żądania zwrotu całości lub części opłaty za uczestnictwo w Kongresie.
 3. Organizator nie odpowiada za opinie, tezy lub poglądy Uczestników oraz prelegentów wyrażane w trakcie dyskusji towarzyszącej Kongresowi.
 4. W przypadku wyrażania przez Uczestnika Kongresu treści, komentarzy naruszających dobra innych osób, w szczególności:
  1. publiczne wygłaszanie opinii lub też naruszających godność lub dobra osobiste osób trzecich, a także o charakterze dyskryminującym z jakiegokolwiek powodu,
  2. publiczne używanie wulgarnego lub znieważającego języka.
  Organizator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania dostępu Uczestnika do Kongresu.
 5. Uczestnikowi naruszającemu zasady, o których mowa w § 5 pkt 3 i 4, nie przysługuje żądanie zwrotu kosztów udziału w Kongresie, o ile było one płatne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników Kongresu oraz szkody wyrządzone przez Uczestników innym ich Uczestnikom.
 7. Za szkody wyrządzone Organizatorowi lub innym Uczestnikom w trakcie Kongresu lub w związku z udziałem w Kongresie odpowiada Uczestnik.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie szkody, które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie firm trzecich, a w szczególności podmiotów zapewniających infrastrukturę (studio nagrań, transmisję internetową).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez uczestnika,
  2. brak spełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z udziału w Kongresie,
  3. udostępnienie unikalnych danych dostępowych przez Uczestnika osobom trzecim.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Tytuł i program Kongresu, w tym strona www, strona realizacyjna Kongresu oraz wszystkie treści tam zawarte (np. logotypy, grafiki, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz prezentacje wykorzystywane w związku z Kongresem, jak i prezentacje) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają̨ ochronie prawnej na podstawie stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Prawa te przysługują PTU albo osobie trzeciej, w szczególności Wykładowcom, Partnerom Kongresu i Realizatorowi Kongresu.
 2. Treści i materiały opisane w poprzednim punkcie nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody podmiotu lub osoby będącej właścicielem praw. Kopiowanie materiałów kongresowych lub/i nagrywanie obrad Kongresu, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań (w całości lub w części), jest nielegalne i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VIII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie jest możliwa w terminie do 30 dni od planowanej daty wydarzenia. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem poczty (email:kongresptu@ptu.net.pl). W przypadku uiszczenia opłaty rejestracyjnej Organizator i zwraca Uczestnikowi 50% poniesionych kosztów na wskazany rachunek bankowy.
 2. W przypadku odwołania udziału po upływie tego terminu Uczestnik ponosi całość ceny związanej z udziałem w Kongresie i nie przysługuje mu żądanie zwrotu wpłaconych opłat za udział w Wydarzeniu.

IX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym Kongresu, jest Polskie Towarzystwo Urologiczne z siedzibą w Warszawie 02-574, ul. Łowicka 19.
 2. Dane osobowe Uczestnika Kongresu będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, art. 6 ust. 1 pkt a, b (RODO) w celu przeprowadzenia Kongresu, w szczególności w celu:
  1. przedstawienia informacji dotyczących Organizatora oraz programu Kongresu poprzez wysyłkę newsletterów, smsów, w tym także z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
  2. reklamy bądź badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników oraz w celach statystycznych w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust 1pkt f RODO.
  3. weryfikacji obecności Uczestnika na Kongresie oraz otrzymania informacji niezbędnych do przyznania punktów edukacyjnych,
  4. przesłania certyfikatu udziału w Kongresie.
 3. Zakres powierzonych danych będzie obejmował:
  • w przypadku lekarzy: imię, nazwisko, adres email, adres służbowy i nr telefonu uczestnika,
  • w przypadku studentów kierunków medycznych: imię, nazwisko, nr legitymacji studenckiej, adres email, i nr telefonu,
  • w przypadku pozostałych uczestników: imię, nazwisko, adres email, adres służbowy i nr telefonu uczestnika.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez PTU zostały opisane w Klauzuli informacyjnej PTU zawartej w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w Kongresie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat.
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia uczestnictwa, przeprowadzenia i rozliczenia finansowego 50. Wirtualnego Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronach internetowych Organizatora.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, co nie wpływa na prawa i obowiązki Uczestników, którzy dokonali zapisu na Kongres przed zmianą Regulaminu, w stosunku do których zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w momencie zapisu.
 3. Za obowiązującą uznaje się wersję Regulaminu opublikowaną na stronach internetowych Organizatora.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Urologiczne
Ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

Biuro Kongresowe
Iwona Sribniak – dyrektor
e-mail: kongresptu@ptu.net.pl