REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC


OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
15 MARCA 2020


Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Abstrakty przygotowane niezgodnie z instrukcją nie będą rozpatrywane.


INFORMACJE OGÓLNE

 • Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację pracy w czasie 50. Kongresu Naukowego PTU.
 • Streszczenia prac przyjętych do programu naukowego Kongresu zostaną opublikowane w Suplemencie czasopisma Central European Journal of Urology (CEJU). Suplement ukaże się tylko w wersji elektronicznej.
 • Zgłoszenie pracy do programu naukowego kongresu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną ze strony internetowej http://www.ceju.online/kongres
 • Kliknięcie na stronie internetowej kongresu przycisku „Zgłoś pracę” spowoduje przekierowanie do panelu zgłaszania prac.
 • Streszczenia prac nadesłane pocztą lub faksem nie będą respektowane.
 • Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
 • Streszczenie należy nadesłać w wersji anglojęzycznej.
 • Prace zgłoszone do programu naukowego mogą mieć formę plakatu lub filmu.
 • Autor zgłaszający pracę powinien się upewnić, że streszczenie spełnia wymogi oraz że nie zawiera żadnych błędów ortograficznych, gramatycznych i in., ponieważ nadesłane prace nie będą poddane korekcie językowej.
 • Streszczenia będą ocenione anonimowo przez członków Komitetu Naukowego PTU.
 • Zawiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu streszczenia zostanie przekazane emailem Autorowi zgłaszającemu pracę do 10 maja 2020 r.
 • Dokonywanie zmian w treści zgłoszonej pracy będzie możliwe wyłącznie przed wysłaniem prac do recenzji. Po tym terminie żadne zmiany nie będą uwzględniane. W celu dokonania zmiany należy skontaktować się z redaktorem CEJU (email: augustyn@ptu.net.pl).
 • Do streszczenia należy dołączyć deklarację dotyczącą potencjalnego konfliktu interesów w odniesieniu do wszystkich autorów pracy, gdyż sesje naukowe Kongresu mają na celu skupienie się na treściach edukacyjnych, które są wolne od wpływów komercyjnych lub stronniczości.
 • Nadesłane abstrakty muszą opisywać niepublikowane dotychczas wyniki własnych badań lub obserwacji. Praca nie może oczekiwać na publikację i/lub na włączenie do programu Kongresu organizowanego przez inne towarzystwo naukowe.
 • Do programu naukowego Kongresu nie będą włączane prezentacje przypadków. Wyjątkiem pozostają prezentacje serii przypadków z przeglądem dostępnej literatury o wybitnie wysokiej wartości edukacyjnej.
 • Do programu naukowego Kongresu nie będą włączane doniesienia poglądowe, w tym przeglądy systematyczne. Wyjątkiem pozostają oryginalne meta-analizy danych o odpowiednio wysokiej wartości naukowej.
 • Nadesłane abstrakty muszą opisywać niepublikowane dotychczas wyniki badań, praca nie może oczekiwać na publikację i/lub na włączenie do programu Kongresu organizowanego przez inne towarzystwo naukowe.
 • Autor wygłaszający pracę (zaakceptowaną do programu) musi zarejestrować się na kongres i wnieść opłatę rejestracyjną.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZENIA

 • Streszczenie może zawierać maksymalnie 3.500 znaków (bez spacji), w tym tytuł, tabele i wykresy.
 • Tytuł streszczenia powinien jasno określać temat pracy i nie zawierać skrótów. W tytule nie można zamieścić danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
 • Autor(Autorzy) – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora / Współautora / Współautorów. Należy zaznaczyć imię i nazwisko autora prezentującego pracę w czasie Kongresu.
 • Afiliacja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość oraz kraj.
 • Treść streszczenia – należy zachować podział na 5 części:
  - Wstęp,
  - Cel(e)
  - Materiał i Metody
  - Wyniki
  - Wnioski (nie można pisać np.: „wyniki zostaną omówione").
 • W tekście streszczenia nie wolno zamieścić danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.

PAMIĘTAJ, ŻE:

 • Włączenie konkretnych danych (wyników) ułatwia dokonanie oceny przez recenzentów.
 • Należy wskazać główne, nowe wyniki badań.
 • Standardowe skróty należy umieszczać w pracy w następujący sposób: przy pierwszym użyciu podaj wyrażenie w pełnym brzmieniu, a jego skrót umieść w nawiasach.
 • Wykresy i tabele mogą być stosowane; znaki w wykresach i tabelach są liczone do ogólnej liczby znaków streszczenia. Tabele i wykresy powinny stanowić uzupełnienie a nie powielenie tekstu streszczenia. Powinny one być numerowane cyframi arabskimi w kolejności występowania w tekście. Tabele i wykresy powinny być wysłane jako oddzielne pliki za pośrednictwem systemu zgłaszania prac. Tabele należy sporządzić w programie WORD (lub w równoważnym edytorze tekstu) Zarówno wykresy, jak i tabele powinny być łatwo zrozumiałe, bez konieczności odwoływania się do tekstu. Proszę pamiętać o używaniu kropek dziesiętnych (a nie przecinków dziesiętnych).

PRACE ZGŁASZANE DO SESJI WIDEO

PTU zaprasza do zgłoszenia prac do sesji wideo, stanowiących opisy technik chirurgicznych oraz opisy przypadków o wyjątkowej wartości klinicznej. Pliki wideo z komentarzem w języku polskim lub angielskim (do 10 minut) należy przesłać do 15 marca 2020. Jednocześnie należy złożyć streszczenie tej pracy przez system zgłaszania prac.

Wymagania techniczne (dotyczy plików wideo)
Rozdzielczość obrazu: 480 vertical lines or better
Akceptowane formaty plików: (mov, avi, mpg, mpeg, mp4, mkv, flv, wmv).
Pliki wideo większe niż 1 GB powinny zostać podzielone na kilka części.