Regulamin

I. REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w 50. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego będą przyjmowane przez Biuro Kongresowe PTU wyłącznie drogą elektroniczną ze strony internetowej kongresu: www.kongres2020.pturol.org.pl
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą nie będą respektowane.
Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa, należy wypełnić odpowiedni formularz, tzn. przeznaczony dla lekarza, pielęgniarki, studenta medycyny, fizjoterapeuty lub innego uczestnika (np. przedstawiciela firmy farmaceutycznej, sprzętowej, wydawnictwa i in.). Wszystkie formularze zgłoszenia znajdą Państwo w sekcji „Zgłoszenie uczestnictwa”.
Osoby towarzyszące nie dokonują samodzielnie zgłoszenia, ich uczestnictwo jest odnotowane (w razie potrzeby) w formularzu zgłoszenia lekarza.
Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel firmy farmaceutycznej lub produkującej (sprzedającej) sprzęt medyczny.

II. REZERWACJA ZAKWATEROWANIA

Uczestnik rezerwuje zakwaterowanie we własnym zakresie bezpośrednio w hotelu lub za pośrednictwem rekomendowanej przez PTU firmy Mac Tour. Osoba kontaktowa: Krzysztof Kołacz, tel. kom. 602 430 070; e-mail: biuro@mactour.pl

III. REGULAMIN OPŁAT

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego:
Pekao S.A. V ODDZIAŁ W WARSZAWIE
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

Prawo do obniżonej stawki opłaty kongresowej przysługuje wyłącznie tym członkom PTU (w tym członkom SAU), którzy w terminie, tj. do 31 marca 2020 roku, opłacą składkę roczną PTU. W przypadku członków PTU (w tym członków SAU), którzy nie opłacą składki członkowskiej lub opłacą ją po terminie, opłata kongresowa będzie naliczana tak jak w przypadku osób niebędących członkami PTU (zgodnie z tabelą opłat zatwierdzoną przez ZG PTU – patrz zakładka Podstawowe informacje/ koszt uczestnictwa).


UWAGA

System rejestracji dokona automatycznego podliczenia kosztów związanych z udziałem w kongresie, poda ostateczny termin wpłaty oraz numer konta PTU.

Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od daty dokonania przelewu (patrz tabela opłat):


Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 12.07.2020 od 13.07.2020
do 16.08.2020
od 17.08.2020
do 30.09.2020
od 01.10.2020
Członkowie PTU* 700 zł 750 zł 800 zł 900 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU 400 zł 450 zł 500 zł
Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm** 850 zł 900 zł 950 zł
Fizjoterapeuci urologiczni 200 zł 250 zł
Pielęgniarki 200 zł 250 zł
Studenci medycyny 200 zł 250 zł
Osoba towarzysząca*** 200 zł 250 zł
WIECZÓR PTU / UROCZYSTA KOLACJA (brutto)****
Uczestnik 200 zł

* Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/400 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2020 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

** W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele tych firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą bądź inne świadczenia sponsorskie.

***Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

**** Wieczór PTU / Kolacja nie jest finansowany ze środków Firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

UWAGA!

 1. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
 2. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
 3. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 15 kwietnia 2020 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

 • wstęp na obrady
 • wstęp na wystawę firm
 • lunche w dniach 28 i 29 października 2020
 • materiały kongresowe
 • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)

IV. WARUNKI REZYGNACJI

Rezygnacje zgłoszone w terminie 13 lipca – 16 sierpnia 2020 upoważniają do zwrotu 50%. Po 16 sierpnia 2020 nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.

Powiadomienie o rezygnacji należy przesłać e-mailem (kongresptu@ptu.net.pl), pocztą (Biuro Kongresowe PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa) lub faxem (+48 22 845 69 10). W piśmie należy podać numer konta, na które Biuro Finansowe PTU powinno dokonać zwrotu wniesionych opłat.

V. FAKTURY

Uczestnicy zjazdu, którzy chcą otrzymać fakturę, są proszeni o podanie danych do fakturowania w odpowiednim miejscu formularza zgłoszenia (nazwa płatnika, adres, NIP, kwota zapłaty). Faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu przez PTU wpłaty wynikającej ze zgłoszenia.

VI. ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM PRZEJRZYSTOŚCI (INFARMA)

 1. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają identyfikatory. Ich wzory graficzne będą uzależnione od statusu uczestnika (identyfikator dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi będzie się różnił od identyfikatorów pozostałych uczestników, np. przedstawicieli firm, pielęgniarek).
 2. Organizator Kongresu prześle przed Kongresem wzory identyfikatorów do firm zrzeszonych w INFARMIE.
 3. PTU, jako beneficjent środków finansowych przekazanych przez firmy zrzeszone w INFARMIE, wyraża zgodę na publikację danych o transferze środków finansowych.
 4. PTU oświadcza, że środki przekazane przez Firmy będące członkami INFARMY nie zostaną wykorzystane na pozamerytoryczne elementy programu.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Urologiczne
Ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

Biuro Kongresowe
Iwona Sribniak – dyrektor
e-mail: kongresptu@ptu.net.pl